ZADIG imageZADIG image
ZADIG- TEL AVIV

Zadig הינה תנועה שהתחילה בצרפת באותו רגע של סכנת עלייתה לשלטון של מארין לה-פן. התנועה החלה ביוזמתו של Jacques Alain Miller וכוללת התערבות של פסיכואנליטיקאים בפוליטיקה.
לשיח האנליטי- כי הוא אכן שיח כשלעצמו- יש מה לומר לגבי אי-הנחת בתרבות של ימינו.
----מרקו מאואס, פסיכואנליטיקאי חבר באסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) ובGIEP, מרכז פרויקט דורa.